News Aktuální akce

O NÁS | Všeobecné podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro provádění servisních prací


Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek pro provádění servisních prací (dále jen „VOPSP“) je úprava právních vztahů mezi JLH Cars s.r.o. IČ: 06180230 , se sídlem Jílové u Prahy, Rudných dolů 291, okres Praha-západ PSČ 25401 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 51662 a objednatelem zakázky (dále jen „Zákazník“) VOPSP jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené mezi společností JLH Cars s.r.o. a zákazníkem. Mají povahu obchodních podmínek ve smyslu ustanovení § 273 obchodního zákoníku v platném znění.

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na veškeré smlouvy o dílo uskutečněné mezi společností JLH Cars s.r.o. a zákazníkem, včetně veškerých v této souvislosti poskytovaných služeb. Od těchto obchodních podmínek se lze v jednotlivém případě odchýlit pouze na základě písemné dohody mezi společností JLH Cars s.r.o. a zákazníkem. Ústní prohlášení učiněná vůči zákazníkům ze strany zaměstnanců JLH Cars s.r.o. tuto společnost nezavazují.

VOPSP jsou pro zákazníka závazné od okamžiku, kdy vstoupí do právního vztahu se společností JLH Cars s.r.o. Tedy od okamžiku, kdy je mezi JLH Cars s.r.o. a zákazníkem učiněn jakýkoliv právní úkon písemnou formou.

Veškeré smlouvy o dílo uzavírané mezi JLH Cra s.r.o. a zákazníkem, musí být učiněny písemně, včetně veškerých změn a dodatků.

Zákazník přijímá a uznává následující VOPSP jako závazné pro všechna plnění, která mají být provedena v rámci prací na motorových vozidlech (předmět zakázky). Tyto VOPSP jsou uveřejněny na webových stránkách společnosti JLH Cars s.r.o. www.jlhcars.cz a dále vyvěšeny a veřejně k dispozici na přijmu oprav společnosti JLH Cars s.r.o.

I. Zakázka


1. Smlouva o dílo (dále jen „Zakázka“) je závazná od okamžiku, kdy Zákazník podepíše zakázkový list, který odkazuje na tyto VOPSP.

2. V zakázkovém listu je nutné uvést rozsah prací a případně také požadovaný termín jejich dokončení. Dále pak předběžnou cenu opravy, stav paliva a tachometru.

3. V případech, které nesnesou odkladu, lze zakázku, rozšíření rozsahu prací, termín dokončení a navýšení ceny o výše jak 10% sjednat nebo změnit elektronickou formou. Tato komunikace musí mezi JLH Cars s.r.o. a Zákazníkem probíhat vždy přes firemní emailové adresy společnosti JLH Cars s.r.o.

4. JLH Cars s.r.o. má právo v případě potřeby provedením opravy pověřit třetí osoby, přitom odpovídá za kvalitu a jakost opravy, jako by opravu provedl sám.
JLH Cars s.r.o. se zavazuje v rámci provádění Zakázky poskytnout potřebou součinnost zákazníkovi, jím pověřené osobě nebo zástupcům pojišťovny. Toto ustanovení platí zvláště v případech, kdy je třeba provest šetření a vyhodnocování pojistné události vzniklé na předmětu zakázky. Za potřebnou součinnost se považuje zejména umožnění přístupu k předmětu zakázky, zpracování přehledu škod a rozpočtů oprav, poskytnutí konzultací týkajících se obnovení provozuschopnosti předmětu zakázky a s tím související komunikace s pojišťovnou. Tedy údaje v míře potřebné pro provedení šetření pojistné události. Plnění povinností dle tohoto odstavce se považuje za práce na provedení zakázky, bez ohledu na to, zda jsou přímo výslovně uváděny v zakázkovém listu č nikoliv.

II. Cenové údaje na zakázce, rozšíření zakázky, rozpočet nákladů na opravu a údržbu


1. Cenové údaje v Zakázce jsou stanoveny jako orientační a předběžné s tím, že zákazník si je vědom, že skutečná cena je odvislá od rozsahu provedené opravy nebo servisní práce.

2. Provedení prací nad rámec sjednané Zakázky vyžaduje předchozí souhlas Zákazníka.

3. JLH Cars s.r.o. je oprávněn překročit sjednanou cenu bez souhlasu zákazníka v rozsahu stanoveném obecně závaznými předpisy. Nad rámec takto navýšené ceny je možné cenu překročit pouze se souhlasem Zákazníka.

4. Souhlas s rozšířením zakázky nebo souhlas se zvýšením ceny je možno učinit i způsobem uvedeným v č. I .odst. 3 těchto VOPSP.

III. Termín dokončení zakázky


JLH Cars s.r.o. je povinen dodržet termín dokončení, který byl v Zakázce označen jako závazný. Pokud se změní nebo rozšíří rozsah prací oproti původní Zakázce, a následkem toho není možné původní termín dokončení dodržet, je JLH Cars s.r.o. povinen sdělit Zákazníkovi nový termín dokončení, bez zbytečného odkladu, jakmile tuto skutečnost zjistí. JLH Cars s.r.o. rovněž vhodnou formou vyrozumí zákazníka o dokončení zakázky

IV. Předání a převzetí zakázky


1. Předání předmětu Zakázky a jeho převzetí Zákazníkem se provádí v provozovně JLH Cars s.r.o. není-li dohodnuto jinak.

2. Pokud Zákazník nepřevezme předmět Zakázky do 10 dnů od termínu sjednaném v Zakázkovém listě nebo od oznámení o dokončení Zakázky vzniká společnosti JLH Cars s.r.o právo účtovat parkovné ve výši 300,-Kč bez DPH za každý den, kdy je Zákazník v prodlení s převzetím.

3. Ocitne-li se Zákazník v prodlení s převzetím předmětu zakázky, přechází nebezpečí škody na předmětu Zakázky na Zákazníka a to prvním dnem prodlení.

V. Vyúčtování zakázky


1. Cenu prací účtuje JLH Cars s.r.o. na základě svého ceníku servisních prací, který je zveřejněn v příjmu oprav. V případě změny ceníku je rozhodující cena platná v den přijetí Zakázky.

2. Ceny prací, náhradních dílů a materiálu se pro každý výkon ve faktuře vykazují zvlášť.

3. Požaduje-li zákazník odvoz nebo přistavení předmětu Zakázky do jiného místa dle jeho určení, provádí se tak pouze na náklady a riziko zákazníka. Cena je účtována podle ceníku platného v den uskutečnění odvozu nebo přistavení vozidla.

4. Část ceny Zakázky v rozsahu 10% celkové ceny servisních prací uvedené na Zakázce (předběžně sjednaná cena Zakázky), je určena na administrativní, organizační a logistické zajištění a zpracování Zakázky (administrativní úkony). Veškeré tyto administrativní úkony provádí JLH Cars s.r.o. nejpozději do 12hodin od sjednání Zakázky. V případě, že Zákazník před provedením Zakázky odstoupí od smlouvy o dílo, a to z důvodu neležícího na straně JLH Cars s.r.o. je povinen zaplatit JLH Cars s.r.o. částku, která připadá na práce již vykonané, nejméně však částku určenou na administrativní úkony, a nahradit mu účelně vynaložené náklady. Za účelně vynaložené náklady se považují i náklady na splnění povinnosti dle č. I. odstavce 5 těchto VOPSP.

VI. Platební podmínky


1. Cena Zakázky je splatná ihned při převzetí předmětu Zakázky Zákazníkem, nestanoví-li daňový doklad vystavený JLH Cars s.r.o. pozdější den splatnosti.

2. V případě prodlení Zákazníka s úhradou ceny Zakázky si Zákazník a společnost JLH Cars s.r.o. sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,1% z celkové ceny Zakázky za každý započatý den prodlení.

3. JLH Cars s.r.o. je oprávněn požadovat na Zákazníkovi složení přiměřené Zálohy na cenu Zakázky. V případě, kdy Zákazník odmítne zálohu složit má JLH Cars s.r.o. právo pozastavit provádění díla do doby připsání Zálohy na účet společnosti JLH Cars s.r.o. nebo do jejího zaplacení v pokladně JLH Cars s.r.o. O dobu prodlení Zákazníka se zaplacením Zálohy se automaticky prodlužuje sjednaný termín dokončení díla.

VII. Zadržovací právo


1. JLH Cars s.r.o. je oprávněn zadržet předmět zakázky k zajištění své splatné pohledávky za Zákazníkem. Zadržovací právo lze uplatnit vůči všem závazkům Zákazníka.

2. V případě zadržení předmětu zakázky JLH Cars s.r.o. bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí Zákazníka o zadržení předmětu zakázky a jeho důvodech.

3. Zadržovací právo končí zánikem zajištěné pohledávky nebo vydáním zadrženého předmětu zakázky zákazníkovi oproti poskytnutí jistoty v takové formě, která bude společností JLH Cars s.r.o. odsouhlasena.

VIII. Záruka


1. Ustanovení tohoto článku se týká pouze odpovědnosti za vady mimo záručních oprav nebo servisních prací. Záruční opravy nových vozidel se řídí obecně platnými právními předpisy o odpovědnosti za vady prodané věci.

2. Dodavatel poskytuje na provedené opravy a servis záruku v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.

3. Na běžné opotřebení se záruka nevztahuje, stejně tak se záruka nevztahuje na poškození způsobená použitím vozidla k účelu, k němuž nejsou výrobcem určena. Dále pak nedodržením pravidel a podmínek stanovených pro provoz vozidla a jeho údržbu výrobcem nebo oficiálním dovozcem vozidla.

4. Zákazník je povinen si při převzetí prohlédnout předmět zakázky a rozsah provedených prací. V případě, že zjistí závady nebo poškození je povinen tyto skutečnosti ihned písemně označit při převzetí předmětu zakázky do zakázkového listu. V opačném případě se má za to, že převzal předmět Zakázky od JLH Cars s.r.o. bez závad a poškození. Pokud Zákazník písemně neupozorní na závady a nedostatky, které bylo možné zjistit při přebírání předmětu Zakázky, nevzniká mu nárok na odstranění vad nebo poškození zakázky.

5. V ostatních případech, kdy se závada nebo jiné nedostatky, projeví až při následném provozu předmětu Zakázky po převzetí Zákazníkem, musí Zákazník vady písemně oznámit neprodleně po jejich zjištění společnosti JLH Cars s.r.o. s.r.o. Reklamované vady nebo jejich projevy musí být přesně a nezaměnitelně v reklamaci specifikovány. Oznámí-li Zákazník vady ústně, vydá JLH Cars s.r.o. zákazníkovi písemné potvrzení o uplatnění vad.

6. JLH Cars s.r.o. důvodně reklamovanou vadu, podléhající záruce odstraní na své náklady v některém ze svých servisních středisek. V naléhavých případech může být odstranění vady provedeno jinou odbornou osobou, jejíž provozovna se nachází nejblíže místu umístění vozidla, kterého se vada týká, za předpokladu, že Zákazník předem písemně požádá JLH Cars s.r.o. o možnost provedení opravy třetí osobou a JLH Cars s.r.o. schválí odstranění vady. JLH Cars s.r.o. konkrétně označenou třetí osobou. Auto Radlík s.r.o. nese náklady na mzdu, materiál a přepravné, které je nezbytné k provedení opravy zjištěné a důvodně reklamované vady. Náklady na odtažení vozidla, jehož se vada týká, jdou k tíži zákazníka.

7. Pokud se i přes opakované pokusy o opravu nepodaří vadu odstranit, může zákazník požadovat slevu z ceny zakázky nebo od dohody o provedení prací odstoupit.

8. Na opravy provedené dle písemného požadavku Zákazníka pouze provizorně na dobu dočasnou nebo přes písemné upozornění na nevhodnost požadavku Zákazníka se záruka neposkytuje a Zákazník nese riziko škody.

9. Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

• předmět Zakázky nebyl JLH Cars s.r.o. dodán/předán současně nebo neprodleně po oznámení zjištěných vad k ověření existence reklamované vady,

• JLH Cars s.r.o. neudělil předchozí souhlas ke zjištění a odstranění reklamované vady jinou odbornou osobou (viz odst. 7. tohoto článku),

• vadné díly byly mezitím na pokyn Zákazníka jinou odbornou osobou nebo Zákazníkem upraveny, opraveny nebo odstraněny a nejedná se o případ popsaný v odst. 5. tohoto článku,

• při provádění opravy nebo údržby byly použity dle požadavku Zákazníka jiné jím opatřené náhradní díly nebo provozní hmoty,

• Závada byla odstraněna třetí osobou před tím, než byla vada reklamována u JLH Cars s.r.o. a společnost JLH Cars s.r.o. tak byla zbavena práva si existenci reklamované vady ověřit sama nebo prostřednictví jiné jí určené osoby.

IX. Odpovědnost za škodu


1. JLH Cars s.r.o. odpovídá za škodu způsobenou na předmětu zakázky po dobu jejího provádění. Toto platí i pro škody vzniklé během zkušebních jízd nebo převozu předmětu zakázky. Řídí-li během zkušební jízdy vozidlo Zákazník nebo jím pověřená osoba, přechází nebezpečí škody a odpovědnost za škodu na zákazníka.

2. Za škody na věcech nacházejících se vně nebo uvnitř předmětu Zakázky (vozidla) odpovídá JLH Cars s.r.o. pouze v případě, když je písemně převzal do úschovy a byly výslovně uvedeny v zakázce.

3. Zákazník je povinen při převzetí předmětu Zakázky písemně uplatnit u společnosti JLH Cars s.r.o. případnou škodu na předmětu Zakázky, pokud za ni JLH Cars s.r.o. odpovídá, včetně její přesné specifikace, jinak se má za to, že převzal předmět Zakázky bez vad. V případě, kdy za škodu na předmětu Zakázky odpovídá JLH Cars s.r.o. je povinen učinit opatření k odstranění škody, a to zejména opravou předmětu Zakázky na své náklady. Pokud opravu provést nelze, nebo je-li spojena s neúměrně vysokými náklady, uhradí JLH Cars s.r.o. Zákazníkovi částku ve výši ceny předmětu Zakázky ke dni poškození, maximálně však do výše výrobcem doporučné prodejní ceny předmětu Zakázky. Jestliže cenu nelze stanovit, uhradí JLH Cars s.r.o. částku maximálně ve výši doporučné prodejní ceny obdobného typu předmětu Zakázky v sériové výbavě ke dni poškození.4. Při škodě na věcech na nebo v předmětu Zakázky, které JLH Cars s.r.o. převzal do úschovy, hradí JLH Cars s.r.o. Zákazníkovi skutečnou škodu, stejně jako hodnotu věci v době jejich poškození. Přičemž poškození těchto věcí musí Zákazník nezaměnitelně označit při převzetí předmětu zakázky, jinak se má za to, že JLH Cars s.r.o. předala věci svěřené do úschovy zákazníkovi bez poškození způsobeným během úschovy.

5. Výše náhrady škody je omezena vždy pouze na nahrazení škody pro smluvní strany v době uzavírání Zakázky předvídatelném rozsahu. Výše předvídatelné škody, která případně může vzniknout porušením povinnosti JLH Cars s.r.o. nebo Zákazníka, představuje částku maximálně do výše ceny Zakázky, nebude-li písemnou dohodu výslovně stanoveno jinak. Z náhrady škody jsou vždy vyloučeny jakékoliv nároky na náhradu ušlého zisku nebo jakékoliv nepřímé nebo následné škody vzniklé JLH Cars s.r.o. zákazníkovi nebo jakýmkoliv třetím stranám.

X. Výhrada vlastnictví


1. Všechny náhradní díly, výměnné díly a příslušenství použité při provádění zakázky zůstávají ve vlastnictví JLh Cars s.r.o. až do okamžiku úplného zaplacení ceny Zakázky vyúčtovanou příslušným daňovým dokladem.

2. Díly, které byly při provádění Zakázky nahrazeny novými díly, zůstávají v držení a přecházejí do vlastnictví JLH Cars s.r.o. nebylo-li písemně při převzetí Zakázky sjednáno jinak.

XI. Obsah obchodních podmínek a vztah k odlišným prohlášením nebo dokumentům


1. Tyto všeobecné obchodní podmínky mají přednost před případně odlišným prohlášením osob vystupujících jménem JLH Cars s.r.o. s výjimkou případů, kdy je toto odlišné prohlášení učiněno písemně a podepsáno osobou, která ve smyslu příslušných právních předpisů je oprávněna jménem JLH Cars s.r.o. jednat.

2. Odchylná ujednání obsažená v Zakázce uzavřené mezi JLH Cars s.r.o. a zákazníkem mají přednost před ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek.

XII. Závěrečná ustanovení


1. Veškeré případné spory vyplývající ze smluv o dílo a souvisejících obchodních vztahů, budou rozhodovány příslušným soudem dle sídla společnosti JLH Cars s.r.o. pokud není dána výlučná příslušnost jiného soudu.

2. V případě, že se jakékoli ustanovení těchto VOPSP stane neplatným nebo protiprávním, zůstávají ostatní ustanovení tímto nedotčena.3. Zákazník svým podpisem na zakázkovém listu potvrzuje, že je vlastníkem, nájemcem resp. oprávněným uživatelem, předmětu Zakázky a že je z tohoto titulu oprávněn a případě zplnomocněn Zakázku týkající předmětu Zakázky v plném rozsahu a bez jakýchkoliv dalších omezení uzavřít. Zákazník se svým podpisem na zakázkovém listu zavazuje provést úhradu ceny zakázky, pokud třetí osoba od níž případně odvozuje svoje oprávnění nakládat s předmětem zakázky v rozsahu Zakázky zpochybní toto jeho oprávnění.

4. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 01.01.2018novinka
Desinfekce vozidla ozón...
Nově u nás provádíme de...
click here
novinka
Plnění klimatizace nov...
U nás v servise si ták...
click here
novinka
Měření EMISE
EMISE na osobních vo...
click here
novinka
Uskladnění pneu!
Nechte si u nás přezout...
click here
Contact us Kontaktujte nás:
Autoservis:
Autoservis:
Autobazar:
Autoservis:
e-mail:

...

+420 605 229 172

servis@jlhcars.cz


..
Bazar Video Ligier: