News Aktuální akce

O NÁS | Všeobecné podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro provádění servisních prací


Předmětem těchto Všeobecných obchodních podmínek pro provádění servisních prací (dále jen „VOPSP“) je úprava právních vztahů mezi Auto Radlík s.r.o. IČ: 25123521, se sídlem Jílové u Prahy, Radlík 160, okres Praha-západ PSČ 25401 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 51662 a objednatelem zakázky (dále jen „Zákazník“) VOPSP jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené mezi společností Auto Radlík s.r.o. a zákazníkem. Mají povahu obchodních podmínek ve smyslu ustanovení § 273 obchodního zákoníku v platném znění.

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na veškeré smlouvy o dílo uskutečněné mezi společností Auto Radlík s.r.o. a zákazníkem, včetně veškerých v této souvislosti poskytovaných služeb. Od těchto obchodních podmínek se lze v jednotlivém případě odchýlit pouze na základě písemné dohody mezi společností Auto Radlík s.r.o. a zákazníkem. Ústní prohlášení učiněná vůči zákazníkům ze strany zaměstnanců Auto Radlík s.r.o. tuto společnost nezavazují.

VOPSP jsou pro zákazníka závazné od okamžiku, kdy vstoupí do právního vztahu se společností Auto Radlík s.r.o. Tedy od okamžiku, kdy je mezi Auto Radlík s.r.o. a zákazníkem učiněn jakýkoliv právní úkon písemnou formou.

Veškeré smlouvy o dílo uzavírané mezi Auto Radlík s.r.o. a zákazníkem, musí být učiněny písemně, včetně veškerých změn a dodatků.

Zákazník přijímá a uznává následující VOPSP jako závazné pro všechna plnění, která mají být provedena v rámci prací na motorových vozidlech (předmět zakázky). Tyto VOPSP jsou uveřejněny na webových stránkách společnosti Auto Radlík s.r.o. www.autoradlik.cz a dále vyvěšeny a veřejně k dispozici na přijmu oprav společnosti Auto Radlík s.r.o.

I. Zakázka


1. Smlouva o dílo (dále jen „Zakázka“) je závazná od okamžiku, kdy Zákazník podepíše zakázkový list, který odkazuje na tyto VOPSP.

2. V zakázkovém listu je nutné uvést rozsah prací a případně také požadovaný termín jejich dokončení. Dále pak předběžnou cenu opravy, stav paliva a tachometru.

3. V případech, které nesnesou odkladu, lze zakázku, rozšíření rozsahu prací, termín dokončení a navýšení ceny o výše jak 10% sjednat nebo změnit elektronickou formou. Tato komunikace musí mezi Auto Radlík s.r.o. a Zákazníkem probíhat vždy přes firemní emailové adresy společnosti Auto Radlík s.r.o.

4. Auto Radlík s.r.o. má právo v případě potřeby provedením opravy pověřit třetí osoby, přitom odpovídá za kvalitu a jakost opravy, jako by opravu provedl sám.

5. Auto Radlík s.r.o. se zavazuje v rámci provádění Zakázky poskytnout potřebou součinnost zákazníkovi, jím pověřené osobě nebo zástupcům pojišťovny. Toto ustanovení platí zvláště v případech, kdy je třeba provest šetření a vyhodnocování pojistné události vzniklé na předmětu zakázky. Za potřebnou součinnost se považuje zejména umožnění přístupu k předmětu zakázky, zpracování přehledu škod a rozpočtů oprav, poskytnutí konzultací týkajících se obnovení provozuschopnosti předmětu zakázky a s tím související komunikace s pojišťovnou. Tedy údaje v míře potřebné pro provedení šetření pojistné události. Plnění povinností dle tohoto odstavce se považuje za práce na provedení zakázky, bez ohledu na to, zda jsou přímo výslovně uváděny v zakázkovém listu č nikoliv.

II. Cenové údaje na zakázce, rozšíření zakázky, rozpočet nákladů na opravu a údržbu


1. Cenové údaje v Zakázce jsou stanoveny jako orientační a předběžné s tím, že zákazník si je vědom, že skutečná cena je odvislá od rozsahu provedené opravy nebo servisní práce.

2. Provedení prací nad rámec sjednané Zakázky vyžaduje předchozí souhlas Zákazníka.

3. Auto Radlík s.r.o. je oprávněn překročit sjednanou cenu bez souhlasu zákazníka v rozsahu stanoveném obecně závaznými předpisy. Nad rámec takto navýšené ceny je možné cenu překročit pouze se souhlasem Zákazníka.

4. Souhlas s rozšířením zakázky nebo souhlas se zvýšením ceny je možno učinit i způsobem uvedeným v č. I .odst. 3 těchto VOPSP.

III. Termín dokončení zakázky


Auto Radlík s.r.o. je povinen dodržet termín dokončení, který byl v Zakázce označen jako závazný. Pokud se změní nebo rozšíří rozsah prací oproti původní Zakázce, a následkem toho není možné původní termín dokončení dodržet, je Auto Radlík s.r.o. povinen sdělit Zákazníkovi nový termín dokončení, bez zbytečného odkladu, jakmile tuto skutečnost zjistí. Auto Radlík s.r.o. rovněž vhodnou formou vyrozumí zákazníka o dokončení zakázky

IV. Předání a převzetí zakázky


1. Předání předmětu Zakázky a jeho převzetí Zákazníkem se provádí v provozovně Auto Radlík s.r.o. není-li dohodnuto jinak.

2. Pokud Zákazník nepřevezme předmět Zakázky do 10 dnů od termínu sjednaném v Zakázkovém listě nebo od oznámení o dokončení Zakázky vzniká společnosti Auto Radlík právo účtovat parkovné ve výši 300,-Kč bez DPH za každý den, kdy je Zákazník v prodlení s převzetím.

3. Ocitne-li se Zákazník v prodlení s převzetím předmětu zakázky, přechází nebezpečí škody na předmětu Zakázky na Zákazníka a to prvním dnem prodlení.

V. Vyúčtování zakázky


1. Cenu prací účtuje Auto Radlík s.r.o. na základě svého ceníku servisních prací, který je zveřejněn v příjmu oprav. V případě změny ceníku je rozhodující cena platná v den přijetí Zakázky.

2. Ceny prací, náhradních dílů a materiálu se pro každý výkon ve faktuře vykazují zvlášť.

3. Požaduje-li zákazník odvoz nebo přistavení předmětu Zakázky do jiného místa dle jeho určení, provádí se tak pouze na náklady a riziko zákazníka. Cena je účtována podle ceníku platného v den uskutečnění odvozu nebo přistavení vozidla.

4. Část ceny Zakázky v rozsahu 10% celkové ceny servisních prací uvedené na Zakázce (předběžně sjednaná cena Zakázky), je určena na administrativní, organizační a logistické zajištění a zpracování Zakázky (administrativní úkony). Veškeré tyto administrativní úkony provádí Auto Radlík s.r.o. nejpozději do 12hodin od sjednání Zakázky. V případě, že Zákazník před provedením Zakázky odstoupí od smlouvy o dílo, a to z důvodu neležícího na straně Auto Radlík s.r.o. je povinen zaplatit Auto Radlík s.r.o. částku, která připadá na práce již vykonané, nejméně však částku určenou na administrativní úkony, a nahradit mu účelně vynaložené náklady. Za účelně vynaložené náklady se považují i náklady na splnění povinnosti dle č. I. odstavce 5 těchto VOPSP.

VI. Platební podmínky


1. Cena Zakázky je splatná ihned při převzetí předmětu Zakázky Zákazníkem, nestanoví-li daňový doklad vystavený Auto Radlík s.r.o. pozdější den splatnosti.

2. V případě prodlení Zákazníka s úhradou ceny Zakázky si Zákazník a společnost Auto Radlík s.r.o. sjednávají úrok z prodlení ve výši 0,1% z celkové ceny Zakázky za každý započatý den prodlení.

3. Auto Radlík s.r.o. je oprávněn požadovat na Zákazníkovi složení přiměřené Zálohy na cenu Zakázky. V případě, kdy Zákazník odmítne zálohu složit má Auto Radlík s.r.o. právo pozastavit provádění díla do doby připsání Zálohy na účet společnosti Auto Radlík s.r.o. nebo do jejího zaplacení v pokladně Auto Radlík s.r.o. O dobu prodlení Zákazníka se zaplacením Zálohy se automaticky prodlužuje sjednaný termín dokončení díla.

VII. Zadržovací právo


1. Auto Radlík s.r.o. je oprávněn zadržet předmět zakázky k zajištění své splatné pohledávky za Zákazníkem. Zadržovací právo lze uplatnit vůči všem závazkům Zákazníka.

2. V případě zadržení předmětu zakázky Auto Radlík s.r.o. bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí Zákazníka o zadržení předmětu zakázky a jeho důvodech.

3. Zadržovací právo končí zánikem zajištěné pohledávky nebo vydáním zadrženého předmětu zakázky zákazníkovi oproti poskytnutí jistoty v takové formě, která bude společností Auto Radlík s.r.o. odsouhlasena.

VIII. Záruka


1. Ustanovení tohoto článku se týká pouze odpovědnosti za vady mimo záručních oprav nebo servisních prací. Záruční opravy nových vozidel se řídí obecně platnými právními předpisy o odpovědnosti za vady prodané věci.

2. Dodavatel poskytuje na provedené opravy a servis záruku v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.

3. Na běžné opotřebení se záruka nevztahuje, stejně tak se záruka nevztahuje na poškození způsobená použitím vozidla k účelu, k němuž nejsou výrobcem určena. Dále pak nedodržením pravidel a podmínek stanovených pro provoz vozidla a jeho údržbu výrobcem nebo oficiálním dovozcem vozidla.

4. Zákazník je povinen si při převzetí prohlédnout předmět zakázky a rozsah provedených prací. V případě, že zjistí závady nebo poškození je povinen tyto skutečnosti ihned písemně označit při převzetí předmětu zakázky do zakázkového listu. V opačném případě se má za to, že převzal předmět Zakázky od Auto Radlík s.r.o. bez závad a poškození. Pokud Zákazník písemně neupozorní na závady a nedostatky, které bylo možné zjistit při přebírání předmětu Zakázky, nevzniká mu nárok na odstranění vad nebo poškození zakázky.

5. V ostatních případech, kdy se závada nebo jiné nedostatky, projeví až při následném provozu předmětu Zakázky po převzetí Zákazníkem, musí Zákazník vady písemně oznámit neprodleně po jejich zjištění společnosti Auto Radlík s.r.o. Reklamované vady nebo jejich projevy musí být přesně a nezaměnitelně v reklamaci specifikovány. Oznámí-li Zákazník vady ústně, vydá Auto Radlík s.r.o. zákazníkovi písemné potvrzení o uplatnění vad.

6. Auto Radlík s.r.o. důvodně reklamovanou vadu, podléhající záruce odstraní na své náklady v některém ze svých servisních středisek. V naléhavých případech může být odstranění vady provedeno jinou odbornou osobou, jejíž provozovna se nachází nejblíže místu umístění vozidla, kterého se vada týká, za předpokladu, že Zákazník předem písemně požádá Auto Radlík s.r.o. o možnost provedení opravy třetí osobou a Auto Radlík s.r.o. schválí odstranění vady. Auto Radlík s.r.o. konkrétně označenou třetí osobou. Auto Radlík s.r.o. nese náklady na mzdu, materiál a přepravné, které je nezbytné k provedení opravy zjištěné a důvodně reklamované vady. Náklady na odtažení vozidla, jehož se vada týká, jdou k tíži zákazníka.

7. Pokud se i přes opakované pokusy o opravu nepodaří vadu odstranit, může zákazník požadovat slevu z ceny zakázky nebo od dohody o provedení prací odstoupit.

8. Na opravy provedené dle písemného požadavku Zákazníka pouze provizorně na dobu dočasnou nebo přes písemné upozornění na nevhodnost požadavku Zákazníka se záruka neposkytuje a Zákazník nese riziko škody.

9. Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

• předmět Zakázky nebyl Auto Radlík s.r.o. dodán/předán současně nebo neprodleně po oznámení zjištěných vad k ověření existence reklamované vady,

• Auto Radlík s.r.o. neudělil předchozí souhlas ke zjištění a odstranění reklamované vady jinou odbornou osobou (viz odst. 7. tohoto článku),

• vadné díly byly mezitím na pokyn Zákazníka jinou odbornou osobou nebo Zákazníkem upraveny, opraveny nebo odstraněny a nejedná se o případ popsaný v odst. 5. tohoto článku,

• při provádění opravy nebo údržby byly použity dle požadavku Zákazníka jiné jím opatřené náhradní díly nebo provozní hmoty,

• Závada byla odstraněna třetí osobou před tím, než byla vada reklamována u Auto Radlík s.r.o. a společnost Auto Radlík s.r.o. tak byla zbavena práva si existenci reklamované vady ověřit sama nebo prostřednictví jiné jí určené osoby.

IX. Odpovědnost za škodu


1. Auto Radlík s.r.o. odpovídá za škodu způsobenou na předmětu zakázky po dobu jejího provádění. Toto platí i pro škody vzniklé během zkušebních jízd nebo převozu předmětu zakázky. Řídí-li během zkušební jízdy vozidlo Zákazník nebo jím pověřená osoba, přechází nebezpečí škody a odpovědnost za škodu na zákazníka.

2. Za škody na věcech nacházejících se vně nebo uvnitř předmětu Zakázky (vozidla) odpovídá Auto Radlík s.r.o. pouze v případě, když je písemně převzal do úschovy a byly výslovně uvedeny v zakázce.

3. Zákazník je povinen při převzetí předmětu Zakázky písemně uplatnit u společnosti Auto Radlík s.r.o. případnou škodu na předmětu Zakázky, pokud za ni Auto Radlík s.r.o. odpovídá, včetně její přesné specifikace, jinak se má za to, že převzal předmět Zakázky bez vad. V případě, kdy za škodu na předmětu Zakázky odpovídá Auto Radlík s.r.o. je povinen učinit opatření k odstranění škody, a to zejména opravou předmětu Zakázky na své náklady. Pokud opravu provést nelze, nebo je-li spojena s neúměrně vysokými náklady, uhradí Auto Radlík s.r.o. Zákazníkovi částku ve výši ceny předmětu Zakázky ke dni poškození, maximálně však do výše výrobcem doporučné prodejní ceny předmětu Zakázky. Jestliže cenu nelze stanovit, uhradí Auto Radlík s.r.o. částku maximálně ve výši doporučné prodejní ceny obdobného typu předmětu Zakázky v sériové výbavě ke dni poškození.4. Při škodě na věcech na nebo v předmětu Zakázky, které Auto Radlík s.r.o. převzal do úschovy, hradí Auto Radlík s.r.o. Zákazníkovi skutečnou škodu, stejně jako hodnotu věci v době jejich poškození. Přičemž poškození těchto věcí musí Zákazník nezaměnitelně označit při převzetí předmětu zakázky, jinak se má za to, že Auto Radlík s.r.o. předala věci svěřené do úschovy zákazníkovi bez poškození způsobeným během úschovy.

5. Výše náhrady škody je omezena vždy pouze na nahrazení škody pro smluvní strany v době uzavírání Zakázky předvídatelném rozsahu. Výše předvídatelné škody, která případně může vzniknout porušením povinnosti Auto Radlík s.r.o. nebo Zákazníka, představuje částku maximálně do výše ceny Zakázky, nebude-li písemnou dohodu výslovně stanoveno jinak. Z náhrady škody jsou vždy vyloučeny jakékoliv nároky na náhradu ušlého zisku nebo jakékoliv nepřímé nebo následné škody vzniklé Auto Radlík s.r.o. zákazníkovi nebo jakýmkoliv třetím stranám.

X. Výhrada vlastnictví


1. Všechny náhradní díly, výměnné díly a příslušenství použité při provádění zakázky zůstávají ve vlastnictví Auto Radlík s.r.o. až do okamžiku úplného zaplacení ceny Zakázky vyúčtovanou příslušným daňovým dokladem.

2. Díly, které byly při provádění Zakázky nahrazeny novými díly, zůstávají v držení a přecházejí do vlastnictví Auto Radlík s.r.o. nebylo-li písemně při převzetí Zakázky sjednáno jinak.

XI. Obsah obchodních podmínek a vztah k odlišným prohlášením nebo dokumentům


1. Tyto všeobecné obchodní podmínky mají přednost před případně odlišným prohlášením osob vystupujících jménem Auto Radlík s.r.o. s výjimkou případů, kdy je toto odlišné prohlášení učiněno písemně a podepsáno osobou, která ve smyslu příslušných právních předpisů je oprávněna jménem Auto Radlík s.r.o. jednat.

2. Odchylná ujednání obsažená v Zakázce uzavřené mezi Auto Radlík s.r.o. a zákazníkem mají přednost před ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek.

XII. Závěrečná ustanovení


1. Veškeré případné spory vyplývající ze smluv o dílo a souvisejících obchodních vztahů, budou rozhodovány příslušným soudem dle sídla společnosti Auto Radlík s.r.o. pokud není dána výlučná příslušnost jiného soudu.

2. V případě, že se jakékoli ustanovení těchto VOPSP stane neplatným nebo protiprávním, zůstávají ostatní ustanovení tímto nedotčena.3. Zákazník svým podpisem na zakázkovém listu potvrzuje, že je vlastníkem, nájemcem resp. oprávněným uživatelem, předmětu Zakázky a že je z tohoto titulu oprávněn a případě zplnomocněn Zakázku týkající předmětu Zakázky v plném rozsahu a bez jakýchkoliv dalších omezení uzavřít. Zákazník se svým podpisem na zakázkovém listu zavazuje provést úhradu ceny zakázky, pokud třetí osoba od níž případně odvozuje svoje oprávnění nakládat s předmětem zakázky v rozsahu Zakázky zpochybní toto jeho oprávnění.

4. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 07.40.2014novinka
Auto na dovolenou?
Co vše naleznete v ba...
click here
novinka
Měření EMISE
EMISE na osobních vo...
click here
novinka
Uskladnění pneu!
Nechte si u nás přezout...
click here
Contact us Kontaktujte nás:
Autoservis:
Autoservis:
Autobazar:
e-mail:
e-mail:

...
+420 733 126 545
+420 311 234 590
+420 605 229 172
servis@jlhcars.cz


..
Bazar Video Ligier: